మాటరాని మౌనమిది.

మాటరాని మౌనమిది.

గీత రచయిత వెన్నెలకంటి ఇకలేరు ప్రముల వీడియు రచయిత వన్నెలకంటి (1) మంగనూరు…